Right click is disabled.
logo

Meteorites for sale

I have a large stock of meteorites, from ordinary chondrites to the rarest types.

Please use the contact form to contact me and describe what you are searching for.
or with 

ACHONDRITES

CHONDRITES

Aubrites Carbonaceous
NWA 5885 NWA 10305 (CV3)
NWA 12469 (CV3)
Diogenites NWA 11208 (CO3.0)
NWA 7831 NWA 11540 (CO3)
Tatahouine Karoonda (CK4)
HAH 280 (CK4)
NWA 11207 (CK5-an)
Eucrites Tagish Lake (C2)
Bouvante NWA 8267 (CM2)
Camel Donga NWA 11086 (CM-an)
NWA 10641 NWA 12333 (R5)
NWA 11209 Ordinary
NWA 12466 Bruderheim
NWA 12467 Dhofar 2012
NWA 12468 JAH 776
JAH 729
Martian JAH 914
NWA 5313 (she) JAH 933
NWA 6963 (she) JAH 934
NWA 7397 (she) JAH 959
Zagami (she) JAH 055
NWA 10153 (nak) SAU 001
NWA 10502
Lunar Beni M’hira
NWA 8668 Chelyabinsk
NWA 8687 Nova 054
NWA 10272 Dhofar 2011
NWA 11273 Dhofar 2013
NWA 11331 Dhofar 2035
Tamdakht
Lodranites

IMPACTITES

NWA 10368 Rochechouart
Stac Fada